Мектеп №95 Орто жалпы билим беруучу мектеп №95

Программалык аккредитация

                                  Программалык аккредитация     

                        Кытай тилин окутуучу №95 мектеп-гимназиясы

 

                                             ♦ПРОГРАММАЛЫК АККРЕДИТАЦИЯЛОО ♦

Программалык аккредитацияПрограммалык аккредитация

Программалык аккредитация

Программалык аккредитация

Минималдуу талаптардын аткарылышын талдоо жана далилдөө
 1. БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫНЫН  МАЗМУНУ ЖАНА ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК КАМСЫЗДАЛЫШЫ
Өзүн-өзү баалоонун критерийлери:Билим бepүү мекемесинин анализи (өзүн-өзү баалоо)Далилдер:
1.1Окуу планынын жана программалардын билим берүү стандартынын , базистик окуу планынын талаптарына жана кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келүүсү№95 МГ өзүнүн ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамына, Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы укуктук ченемдик актыларга жана мектеп уставына таянып жүргүзөт.

Окуу планы мамлекеттик стандарттын талаптарына туура келет жана КРнын ББИМнин 2021-жылдын 20-августундагы  № 1460/1 буйругу менен бекитилген, базистик окуу планына ылайык түзүлгөн.

I  баскыч башталгыч мектеп, 1-4-класстары (4 жыл)

II  баскыч — негизги мектеп, 5-9 -класстары (5 жыл)

III баскыч -орто мектеп, 10-11- класстары (2 жыл)

Окутуу 3 сменада жүргүзүлөт. Сабактардын узактыгы

45 мүнөттөн, ар бир сабактын аралыгы 5 мүнөттүк жана 3-сабактан кийин 10 мүнөттүк тыныгуу менен өтөт.

Биринчи класска окуучулар электрондук каттоо системасы аркылуу кабыл алынат.

Мектептин Уставы

Күбөлүк

Мектептин Уставынын, аталышынын өзгөртүлүшү жөнүндө педкеңшме

Стратегиялык планы

Базистик окуу планы 2020-2023-окуу жылдары

Мектеп компонентин тандоо үчүн ата-энелер, окуучулар үчүн сурамжылоо

Мектеп компонентин тандоо боюнча жыйынтык- анализ

Мектептин окуу планына компонент тандоо боюнча педкенешменин көчүрмөсү

Окуучулардын саны, кыймылы боюнча салыштырмалуу анализи

Класстардын комплектилөөсү

Штаттык жүгүртмө боюнча жобосу.

Штаттык жүгүртмө

Сабактардын жүгүртмөсү тууралуу жобо

Сабактын жүгүртмөсү

Мектеп регламенти

Электрондук каттоо боюнча типтүү жобо

Экстернат боюнча жобо

Экстернат формасында окуган окуучулар менен иш алып баруу

Функционалдык милдеттер

1.2.Окуу-методикалык камсыздоонун билим берүү стандартынын талаптарына жана кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келүүсүОкуу-методикалык камсыздоонун билим берүү стандартынын талаптарына ылайык китепкана иш алып барат. 5-6-класстын окуу китептери билим берүүчү программалардын жана мамлекеттик  билим берүү стандартынын талаптарына  дал келет. Ата-энелерге “Жаңы китеп” боюнча  түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө толугу менен ылайык келет. Усулдук  колдонмолор ,  дидактикалык материалдар жетиштүү деңгээлде. Стандарттык билим берүү программалары, окуу планынын көчүрмөсү, КТП, сабактардын пландары мамлекеттик стандартка дал келет.

КТП жөнүндө жобо

Календарлык-тематикалык пландар:

4-класс Кыргыз тили

6-класс Кытай тили

10-класс Чет  тили

11-класс Чет тили

10-класс Адам жана коом

Башталгыч кл. Орус тили

Мамлекеттик тили боюнча календарлык пландар

Сабакты пландаштырууну жөнгө салуу жобосу

Күндөлүк сабактардын планы

Анг.тили сабагы боюнча күндөлүк планы

Информатика сабагы боюнча күндөлүк планы

Кыргыз тили сабагы боюнча планы

Математика сабагы боюнча күндөлүк планы

Ачык сабак жөнүндө жобо

Ачык сабактар:

Класстык саат анализи менен

Адабий окуу сабагы анализи менен

Математика сабагы 4-класс

Мекен таануу сабагы 4-класс

1.3.Жетиштүү маалыматтык ресурстардын (окуучулардын контингентине, анын ичинде окутуу тилдерине карата окуу-методикалык адабияттардын фондунун) болушу.

 

 

Мектептин китепканасынын фонду 13300 китепти түзөт.

Мектептеги кыргыз класстары-97% китеп менен камсыз болсо, орус класстары 78% камсыз болгон.

Мектептин китеп фонду адабий китептер менен жыл сайын толукталып турат.

Китепкана жөнүндө жобо

Мектеп китепканачысынын кызматтык милдети

Китепкана кабинетинин эрежеси

Китепкана тууралуу маалымат

Окуу китептери тууралуу маалымат

 Окуу куралдар жөнүндө маалымкат

Китепкананын иш-планы 2019-2020

Китепкананын иш-планы 2020-2021

Китепкананын иш-планы 2021-2022

Китепкананын иш-планы 2022-2023

1.4.Билим берүү программасынын жана окуу-методикалык камсыздоонун мазмунун жакшыртуу максатында кызыктар тараптардын күтүүлөрүн, керектөөлөрүн жана канааттануусун мезгилдүү баалоонун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоонун  механизминин болушу.Билим берүү программасынын жана окуу-методикалык камсыздоонун мазмунун жакшыртуу максатында бардык шарттар түзүлгөн. Ленин райондук Билим берүү борбору жана Кытай Эл Республикасынын элчилиги тарабынан мектептин материалдык-техникалык базасын чыңдоо максатында, окуу китептери, усулдук колдонмолор менен камсыз кылынган. Билим берүү сапатынын жогорулап, окуучулардын чет өлкөлөргө ташыруусу көбөйүүдө.

Маалыматтык коопсуздукту камсыздоо максатында WhatsApp, Zoom, Classroom, Telegram, мектептин сайты аркылуу ата-энелерге маалымат жеткирилип турат.

Пандемия учурунда Кытай тилин окутуу боюнча институт Конфуций менен биргеликте атайын ютуб каналы түзүлүп, азыркы күнгө чейин колдонулууда.

Кытай Эл Республикасынын Элчилигинен жардам

Кытай Эл Республикасынын Элчилиги уюштурган конкурстун жыйынтыгы 

Аралыктан окуу  жөнүндө жобо

Аралыктан окутуу боюнча видео сабактар

ЭЛТР жана Илим билим каналындагы сабактар:

6-класс | Адам жана коом | Адам өзүн-өзү кандайча таанып-билет. Адамдын организминин мүмкүнчүлүктөрү

6 класс: АжК// Экономика жана коом. Керектөө маданияты

6 класс: АжК// Ата Мекенди коргоо. Жарандардын тең укуктуулугу

9-класс | Адам жана коом | Баарлашуу жана маданият. Чыр-чатак.

6-класс | Адам жана коом | Коомдогу үй-бүлөнүн ролу

6-класс | Русский язык | Русская интонация 4 и 5 интонационные конструкции

7 класс// русский язык КШ//Наречие с суффиксом– о

Мекен таануу 1- класс

Аралыктан окутуу учурундагы ата-эне чогулушу токтому

Хареографиялык залдын ачылышы

Күчтүү жактары:

 • Мектептин ишмердүүлүгү билим берүү программасынын мазмунуна дал келиши.
 • Билим 6epүү максаты жана милдеттери мамлекеттик стандартка жана кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө  ылайык келиши.
 • Стандарттык билим берүүнүн усулдук колдонмолору менен иш алып барышы.
 • Билим берүү сапатынын жогорулашынын жыйынтыгында чет өлкөлөргө чыккан окуучулардын санынын көптүгү.
 • Көпчүлүк окуучулардын Кытай Эл Республикасынын окуу жайларына тапшырышы.
 • Материалдык-техникалык базасынын кенендиги.
 • Алсыз жактары:
 • Мектептин сыйымдуулугуна окуучулардын санынын дал келбеши.
 • Ата-энелердин мектеп турмушуна, көйгөйүнө салымдын азыраак кошкондугу.
 • Китептердин жетишсиздиги.
 • Ички-тышкы миграциянын таасири.
 • Лабораториялык кабинеттердеги керектүү каражаттардын жетишсиздиги.
 1. КОМПЕТЕНТТҮҮ ОКУТУУНУ ИШКЕ АШЫРУУ ЖАНА ОКУУЧУЛАРДЫН ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН БААЛОО.
2.1.Окутуунун пландаштырылган максаттарынын болушуМектеп Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги иштеп чыккан билим берүү программаларынын алкагында иш алып барат. Билим берүү программалары инсандын жалпы маданиятын жана коом турмушуна ыңгайлашуусуна багытталган. Билим берүүнүн  сапатын арттыруу максатында тажрыйбалуу мугалимдер иштеп чыккан программа, пландарынын негизинде иш алып барышат. Мектептин усулдук бирикмелеринин пландарына ылайык иш жүргүзүлөт. Максаттар жаңы стандартта окуучуга окуу чөйрөсүн уюштурууга, окуучунун өз алдынча изденүүсүнө багытталган.

Мугалимдер жаңы стандарттын негизинде предметтик стандарттын талаптарына ылайык сабактарды пландаштырылат.

Илимий-методикалык кеңеши жөнүндө жобо

Илимий методикалык иштин анализи 2022-2023

Илимий-методикалык иштин анализи 2018-2022

Анализ методической работы 2018-2019

Анализ методической работы 2019-2020

Анализ методической работы 2022

Декадалардын графиги

Усулдук бирикме жөнүндөгү жобо

Башт кл. УБ 2022-2023 иш планы

Англис тили  УБ 2022-2023-окуу жылынын иш планы

Кыргыз тили УБ 2022-2023- окуу жылынын иш планы 

Дене тарбия, технология, муз пр УБ 2022-2023-окуу жылынын иш планы

Кыргыз тили Усулдук бирикмесинин 2021-2022-окуу жылынын жыйынтык отчету

КТП жөнүндү жобо

Календарлык тематикалык пландар

4-класс Кыргыз тили

6-класс Кытай тили

10-класс Чет  тили

11-класс Чет тили

10-класс Адам жана коом

Башталгыч кл. Орус тили

Мамлекеттик тил

Сабакты пландаштырууну жөнгө салуу жобосу

Күндөлүк сабактардын планы

Ачык сабактар:

Класстык саат  анализи менен

Адабий окуу сабагы анализи менен

Математика сабагы 4-класс

Мекен таануу сабагы 4-класс

Класстан тышкаркы сабактар:

Влияние полиэтиленовых пакетов на окружающую среду  3-класс

”Салам сага санжыралуу Ноорузум” сабагы

23- сентябрь ” Мамлекеттик тил күнү” иш чарасы

“Манас” эпосунун күнү, “Адабият күнүнө” карата иш чаралар

2.2.Окутуу-тарбиялоо процессинде инновациялык технологияларды жана методдорду колдонууМамлекеттик билим беpүү стандарттарынын талаптарына ылайык  мугалимдер окутуу-тарбиялоо процессинде инновациялык технологияларды жана методдорду колдонуп сабак өтүшүүдө. Аралыктан окутуу учурунда мултимедиалык программаларды (WhatsApp, Google Meet, Zoom, Classroom, Telegram, Learning Apps,Bandigam,Uchi.ru) колдонуу менен сабак өтүштү. Онлайн тесттер Google classrum аркылуу администрация тарабынан системалык түрдө алынды.

“Жүрөгүмдү балдарга арнаймын” сынагында презентациялар жаңыча технология менен жасалды.

Ар бир кабинет проекторлор, интерактивдүү доскалар, интернет менен жабдылган.

К.Карасаев атындагы БГУнун алдындагы Конфуций институту менен биргеликте №95 МГ нын мугалимдери жана окуучулары  “Кытай тилин үйрөнөбүз” аттуу телепроектисинин алкагында 32 теле сабактары тартылып, “Санат тв” телеканалынын ютуб каналына жүктөлгөн.

 

Аралыктан окуу боюнча жөнүндө жобо

Аралыктан окутуу боюнча видео сабактар

ЭЛТР жана Илим билим каналындагы сабактар:

9-класс | Адам жана коом | Баарлашуу жана маданият. Чыр-чатак.

6 класс: АжК// Ата Мекенди коргоо. Жарандардын тең укуктуулугу

6-класс | Адам жана коом | Адам өзүн-өзү кандайча таанып-билет. Адамдын организминин мүмкүнчүлүктөрү

6-класс| Адам жана коом | Адамдын жашоо чөйрөсү. Адамдын биосоциалдык жаратылышы

6 класс: АжК// Экономика жана коом. Керектөө маданияты

6-класс | Русский язык | Русская интонация 4 и 5 интонационные конструкции

7 класс// русский язык КШ//Наречие с суффиксом– о

Мекен таануу 1- класс

ЗУМ менен өтүлгөн сабактар:

Zoom менен өтүлгөн сабактар

Конкурстук презинтациялар

“Мыкты мугалим 2021”

Мыкты “Жаш мугалим 2021-2022- жыл.

Конкурс “Сердце отдаю детям-2022”

Конкурстук сүрөттөр

ММК(СМИ) каражаттары менен кызматташуу:

КТР Байчечекей фольклордук ансамбли

https://youtu.be/rma77gkBRSU

https://youtu.be/m-7qY3_JYSg

https://youtu.be/sJQr-UFI1Yc

https://youtu.be/djVT7JlXQIQ

https://youtu.be/pvMWOWWb9pU

https://youtu.be/kadnCqyDi6s

轻松学汉语 第1册 第一课 认识数字1到5

ОТП инновациялык технологияларды жана ыкмаларды колдонуу боюнча өздүк талдоо

Инновациялык жактан жабдылган кабинеттер

Долбоорлор

Окуу кабинети жөнүндө жобо

Кабинеттердин жооптуу адамдардын бекитуу буйрук

Кабинеттердин абалын текшерүү боюнча буйрук

Англис тили кабинетинин паспорту

Физика кабинеттин паспорту

Башталгыч класстарынын кабинетинин паспорту.

Кыргыз тили кабинетинин паспорту

2.3.Окутууну баалоодо жана корректировкалоодо кайтарым механизминин болушуОкутууну баалоодо мугалимдер өз ара тажрыйба алмашуу максатында жана ачык сабактарга график боюнча катышып турушат. Ата-энелер менен байланыш чейрек сайын чогулуштар өткөрүлүп турат. 2018-2019-окуу жылынан баштап мектепте “Күндөлүк” электрондук журналы пайдаланылат. Ал аркылуу ата-энелер менен тыгыз байланышып, кайтарым байланыш жүргүзүлүп турат.Ата-энелер комитети жөнүндө жобо

Ата-энелер чогулушунун протоколу №1

Ата-энелер чогулушунун протокол №2

Ата -энелер чогулушунун протоколу №3

Ачык сабактарга анализ

Өз ара сабакка катышуу

“Күндөлүк” электрондук журнал менен иш алып баруу.

2.4.Билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык окуудагы жетишкендиктерди баалоонун обьективдүү жана ачык айкын системанын болушу.Билим берүү стандартынын талаптарына ылайык окуудагы жетишкендиктерди баалоонун ведомосттору уюштурулган. Окуучулардын жазуу жана оозеки иштеринин негизинде чейректик жана предметтер боюнча мониторингдер жүргүзүлүп  турат. Билим сапаты төмөн жана жогорку көрсөткүчтү көрсөткөн сабактарды көзөмөлгө алып усулдук бирикмелерде иштер жүргүзүлөт.

Мектептин Уставынын негизинде экстернат формасында окутуу жүргүзүлөт. Экстернат формасында окуган окуучулар атайын жүгүртмөнүн негизинде аралык аттестациядан өтүп турушат.

Билим берүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүү боюнча жобо

Окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо тутуму жөнүндө жобо

Административдик контролдук иштерди жүргүзүү жөнүндө жобо

Билим сапатынын салыштырмалуу анализи 2018-2023-жж

2022-2023 о.ж. 1-чейреги үчүн окуучулардын билим сапатынын мониторинги

Кытай тили боюнча 2022-2023 о.ж. 1-ч. үчүн билим сапатынын мониторинги

Окуучулардын билим сапаты боюнча салыштырмалуу анализ

Билим сапатынын кесилиши 2020-2021.жж

Мектеп ичиндеги ички көзөмөлү жөнүндө жобо

Мектепте ички көзөлдү уюштуруу боюнча 2022-2023-окуу жылы үчүн планы

Ички көзөмөл жөнүндө маалымкаттар

Окуучулардын дептерлеринин сакталышы жана аларды текшерүүнүн жобосу

Электрондук журнал жөнүндө жобо

Сабакты начар өздөштүргөн окуучулар жана алардын ата- энелери менен иштөө ишмердүүлүгү жөнүндө жобо

Окууда начар окуган балдар менен иштөө планы

Окууда жетишпеген_окуучулар_менен_иштөөнүн_анализи

Зээндүү балдар менен иштөө жобосу

Окуудан өзгөчөлөнгөн таланттуу балдар менен иштөө планы

Зээндүү окуучулар менен иштөө планынын анализи

Экстернат формасында окуган окуучулар жөнүндө жобо

Экстернат формасында окуган окуучулар менен иш алып баруу

2.5.Окуучуларды баалоонун  колдонулуучу эрежелери, жол жоболору жана жыйынтыктары, ошондой эле аларды кайра кароонун жол-жоболору жөнүндө маалымдоо системасынын болушуМектепте окуу процессине, класстан тышкаркы иштерге, кароо-сынактарга, спорттук мелдештерге дайыма мониторинг жана мезгил-мезгили менен баалоо жүргүзүлүп  турат. Окуучуларга баалоонун колдонулуучу эрежелери, жол-жоболору жана жыйынтыктары ошондой эле аларды кайра кароонун жол-жоболору жөнүндө маалымдоо системасы толук жеткирилген. Баалоодо: диагностикалык, формативдик жана жыйынтыктоочу баалоолор колдонулат.

 

Мектептин бүтүрүүчү класстарында (9-11-кл) мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоодо алган билимдери бааланат. Эгерде окуучу канааттанбаса, аппеляцияга келет. Аппеляция берүү процедурасы жыйынтыктоочу аттестациялоонун жобосуна ылайык жүргүзүлөт. Акыркы беш жылда кайрылуулар боло элек.

Окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо тутуму жөнүндө жобо

Билим берүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүү боюнча жобо

Билим сапатынын мониторинги 2018-2023-жж

Окуучулардын билим сапаты боюнча салыштырмалуу анализ

ЖМА боюнча типтүү жобо

ЖМА уюшкандыкта өткөрүү боюнча иш планы

ЖМА салыштырма анализи-2019-2020 ж.ж.

Артыкчылыгы менен мектепти бүтүргөн окуучулар боюнча салыштырмалуу маалымат

Билим тууралуу документтерди толтуруу, тактоо, тапшыруу тартиби жөнүндө жобосу

Бүтүрүүчүлөрдүн окууга тапшыруусу боюнча салыштырмалуу анализи

Арыз, даттануулар жана апелляцияларды кабыл алуу жана карап чыгуу Жобосу

Апелляциялык комиссиянын курамы боюнча буйрук

2.6.Коопсуз өнүктүрүүчү жана психологиялык жактан ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн камсыздоо, билим берүү процессинде ден соолукту сактоочу ыкмаларды колдонууМектепте коопсуз,Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өрт коопсуздугу жөнүндө типтүү жобосу өнүктүрүүчү жана психологиялык жактан ынгайлуу билим берүү чөйрөсүн камсыздоо соц.педагог, психолог, ИДН, тарбия иштери боюнча директордун орун басары, администрация, класс жетекчи жана ата-энелер менен биргеликте иш жүргүзүлөт.

Мектепте медкабинет бар, жыл сайын окуучулар медосмотрдан өтүшөт жана эмдөө жүргүзүлүп турат.

Окуучулар сабактан кийинки учурда мектеп ичиндеги ийримдерге:спорттук, комуз, бий, кытай тили.кол өнөрчүлүк, ораторлук өнөр ийримдерине катышат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өрт коопсуздугу жөнүндө типтүү жобосу

Окуу процессиндеги коопсуздукту камсыздоо боюнча жобо

Мектептин ички тартибинин эрежелери

Терроризмге каршы коопсуздук боюнча жобо

Укук коргоо органдары менен кызматташуу тууралуу жобо

Профилактикалык кеңешмеси жөнүндө жобо

Жарандык коргонуу боюнча КР мыйзамы

Профилактикалык кенеш боюнча буйрук

Укук бузууларды, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жобо

Мыйзамсыз акча чогултууга тыйуу салуу буйругу

ИСУО боюнча жобо

Класс жетекчилер жөнүндө жобо

БББМС (ИСУО) жооптууну дайындоо боюнча буйрук

Өрт коопсуздугу жөнүндө буйрук

Мектептин эвакуациялык планы

Балдардын жолдо жүрүү травмалык коопсуздугу боюнча иш планы

Жол коопсуздугун алдын алуу боюнча айлык иш планы

УБААК иш-планы

УВД менен биргелешкен план

Жарандык коргоо боюнча иш план

Өрткө каршы жылдык план

Балдардын өмүрүн коргоо планы

Жашы жете элек өспүрүмдөрдү укук коргоо планы

Тарбия иштери боюнча директордун орун басарынын кызматтык милдеттемеси

Класс жетекчинин кызматтык милдеттемелери

Класс жетекчинин кызматтык нускамасы

Тарбия иштеринин циклограммасы

Тарбиялык иштеринин планы 2022-2023-окуу жылы үчүн

ТИ боюнча директордун орун басарынын отчету

Тарбия иштери боюнча  салыштырмалуу анализи

Жарандык коргоонуунун мамлекеттик системалары

Террорго каршы коргонуу паспорту

 №95 МГ окуучуларынын техникалык коопсуздугу боюнча инструктаж журналы

Кенже тейлөө персоналынын техникалык коопсуздугу боюнча инстуктаж журналы

Өрт коопсуздугунун нускамасы

 Коопсуздук боюнча пед.кеңештин жыйыны

Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн окуучулардын анализи

Окуу процессинде уюлдук байланыш каражатын чектелүү түрдө колдонуу тууралуу буйрук

Медициналык кабинети жана кызматкерлердин китепчеси

Социалдык психологиялык кызмат жобосу

Соц.педагогдун кызматтык милдети

Соц.педагогдун иш-планы

Соц.педагогдун 5 жылдык отчетунун салыштыруу отчёту

Жашоо шарты боюнча АКТ

Социалдык педагог-баланын инсандыгы менен социалдык чөйрөнүн ортосундагы ортомчу

соц-психолгиялык кызмат жөнүндө буйрук

Сурамжылоо б-ча аналитикалык маалымат

№95 МГнын соц.паспорту

Рейд жүргүзүүнүн планы 2022-2023

Психологдун кызматтаык милдети

Психологдун иш-планы

Психологдун статистикалык отчету

Ийрим иштерин уюштуруу боюнча жобо.

Ийримдер жөнүндө маалымат

Ийрим иштери  боюнча маалымкат

Таэквандо ийриминин сүрөттөрү

Тарбия иштери боюнча иш-чаралар

2.7.Ички жана тышкы баалоонун, системалуу мониторинг жүргузүүнүн жыйынтыгы боюнча окуучулардын  натыйжаларынын динамикасыЧейректиктик ведомосттор, мониторинг, тесттер аркылуу натыйжалар чыгарылат.

 

 

Билим берүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүү боюнча жобо

Билим сапатынын мониторинги 2018-2023-жж

Окуучулардын билим сапаты боюнча салыштырмалуу анализ

Мектеп олимпиадасы боюнча жобо

Мектеп ичиндеги предметтик олимпиада

Мектепте ичиндеги предметтик олимпиада боюнча салыштырмалуу анализ

Райондук, шаардык, респ., эл аралык олимпиаданын жеңүүчүлөрү

ЖРТ боюнча салыштырма анализи

Артыкчылыгы менен мектепти бүтүргөн окуучулар боюнча салыштырмалуу анализи

Бүтүрүүчүлөрдүн окууга тапшыруусу боюнча салыштырмалуу анализи

Чет өлкөгө тапшырган окуучулар жөнүндө маалымат

2.8.Кызыктар  тараптардын кайрылууларына жана арыздарына таасир этүүнүн иштелип чыккан жана ишке киргизилген жол жоболордун болушу.Кызыктар тараптардын арыздарын  каттоо менен алардын талаптарын канааттандыруу үчүн мугалимдер жамааты менен биргеликте иш жүргүзүлөт.

Кызыкдар тараптардын кайрылууларына жана арыздарына таасир этүүнүн иштелип чыккан жана ишке киргизилген жол-жоболору токтомдордун негизинде жүргүзүлөт.

Мугалимдердин арыздары: жумушка кирүү, бошонуу, сурануу ж.б. профсоздук комитетте этика коммиссиясынын жобосунун негизинде каралат.

Жамаатык келишим боюнча типтүү жобо

Эмгекти коргоо боюнча жобо

Жамааттык келишим

Эмгек келишим боюнча токтом

Класс жетекчилерди даярдоо үчүн буйрук

КР мыйзамы жамааттык келишим б-ча токтом

Мугалимдин кесиптик этикасы жөнүндө жобо

Эмгек келишими формасы

Мугалимдердин эмгек стажы жөнүндө буйрук

Иштердин номенклатурасы боюнча жобо

Мектепке кабыл алуу жана бошотуу

Этика комиссия боюнча буйрук

 

 

ЖМА боюнча жобо

Күчтүү жактары:

-Мектепте базистик окуу программасынын негизинде компотенттүү окутуу боюнча иш алып барылат.

-Инновациялык технологияларды колдонуу менен сабактар өтүлөт.

-Пандемия учурунда 2 мугалим ЭЛТРилим билим ТВ сабак берүүгө катышкандыгы.

-“Күндөлүк” электрондук журнал системасынын колдонулушу.

-Окуучулардын ар кандай ийримдерге катышуусу.

Алсыз жактары:

-Окуучулардын окуу китеби менен толук кандуу камсыз болбогондугу.

-Ички жана тышкы миграциянын окуучулардын билим сапатынына тийгизген таасири.

 

КАДРДЫК САЯСАТТЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ

 

3.1Педагогикалык персоналдын квалификациясынын жана билиминин билим берүү программасына шайкеш келишиМугалимдер  үчүн негизги жумуш берүүчү болуп, мектеп эсептелет. Мугалимдерди ишке кабыл алууда жана бошотууда, кызматтан жогорулатууда Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин негизинде алынат. Педагогикалык кызматка билими жөнүндө диплому бар, тийиштүү педагогикалык квалификациясын ырастаган педагогикалык адистикке ээ болгон жарандарга эмгек келишимдери түзүлүү менен  кабыл алынат.

 

Класстардын комплектиси

Базистик окуу планы 2020-2023-окуу жылдары…

Штаттык жүгүртмө боюнча жобосу.

Штаттык жүгүртмө

Сааттардын торчосу 2022-2023-окуу жылы

Тарификация комиссия мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө буйрук

Тарификация боюнча буйрук

Администрациянын тарификациясы

Мугалимдердин тарификациясы

Мугалимдердин 2022-2023-окуу жылына карата сандык -сапаттык курамы

3.2.Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү, ошондой эле билим берүү процессинин катышуучуларынын өз ара мамилелерин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол жоболордун болушу.Мектепте билим берүү процессинин катышуучуларынын коопсуздугун алдын-алуу максатында 12 видео-көзөмөл камералары коюлган.  Окуучулардын сабакка келип кетүүсү боюнча класс жетекчи тарабынан ай сайын табель толтурулуп турат. Ошондой эле мектепке келген ата-энелердин, коноктордун жана башкалардын кирип, чыгуусун көзөмөлдөй турган кызматкер жана нөөмөтчү мугалимдер  иш алып барат.

Мектепте мугалимдерге усулкана жана сабакка даярдануу максатында кабинет бар. Эс алууга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Мугалимдер медкароодон жылына  өтөт, жашына жараша эмдөө жүргүзүп турат.

Мугалим жана окуучулардын өз ара мамилелерин баалоодо сурамжылоолор алынып турат.

Жарандык коргонуу боюнча КР мыйзамы

Диндик экстремизм боюнча иш план

Террорго каршы коргонуу паспорту

Жарандык коргоо боюнча иш план

Жарандык коргоонуунун мамлекеттик системалары.

Коопсуздук эрежелери менен окуучуларды тааныштыруу

Мектептин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жүргүзүлгөн сурамжылоонун анализи

Профилактикалык кеңешмеси жөнүндө жобо

Жарандык коргонуу боюнча КР мыйзамы

Профилактикалык кенеш боюнча буйрук

Укук бузууларды, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жобо

Мыйзамсыз акча чогултууга тыйуу салуу буйругу

Балдардын жолдо жүрүү травмалык коопсуздугу боюнча иш планы

Жол коопсуздугун алдын алуу боюнча айлык иш планы

Балдардын өмүрүн коргоо планы

Жашы жете элек өспүрүмдөрдү укук коргоо планы

Жарандык коргоонуунун мамлекеттик системалары

 №95 МГ окуучуларынын техникалык коопсуздугу боюнча инструктаж журналы

Кенже тейлөө персоналынын техникалык коопсуздугу боюнча инстуктаж журналы

 Коопсуздук боюнча пед.кеңештин жыйыны

Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн окуучулардын анализи

Эвакуациялык планы

3.3.Педагогикалык кадрларды үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүү, алардын квалификациясын жогорулатуу мотивациялоо системасынын болушуПедагогикалык кадрларды үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүүдө мектеп ичинде тренингдер,мастер-класс, тегерек столдор уюштурулуп жана тажрыйба алмашуу сабактарга катышуулар болуп турат.

Мектептин мугалимдер коллективинин кесиптик квалификациясын жогорулатуу, аларды күнүмдүк  окутуу боюнча шарттарды түзүү жана аларды жаңы инновациялык билим берүү усулдары жана технологияларына окутуу өнүгүү программада максат катары коюлган. Ар бир усулдук бирикмедеги мугалимдер мектептин усулдук темасынын негизинде темаларын тандап алышып, окуучулардын билим сапатын көтөрүүнүн үстүндө иштеп келет. Мугалимдерди мативациялоо максатында 2022-жылга чейин стим.фонд жүргүзүлүп турган.

Проекттик ишмердүүлүк боюнча жобо 

Керемет окуу долбоору

Керемет окуу долбоору жөнүндө буйрук

КР Билим жана илим министрлигинин Окуу Керемет долбоору боюнча буйрук

Керемет окуу математика сабагы 4 д кл Боркеева К

Керемет окуу матем в 3кл Тыныбекова Т.М

Керемет окуу матем кырг 4 кл Сапаралиева Н

Сыйлыктар жөнүндө маалымат 2018-2022 жж

Квалификацияларды жогорулатуу боюнча иш планы

Мугалимдердин курстан өтүүсү боюнча салыштырмалуу анализи

Усулдук бирикме жөнүндөгү жобо

ИУК иш планы 2022-2023-окуу жылы

Илимий-методикалык кеңеши жөнүндө жобо

Англис тили б-ча УБ 2022-2023-окуу жылына карат иш планы

Кыргыз тили усулдук бирикмесинин жылдык жыйынтыгы 2022-ж

Табигый математикалык бирикменин иш планы 2022-2023-окуу жылы

Баш кл декадасынын отчёту 2021-2022

Баш кл декадасынын отчету 2018-2019

Баш кл декадасынын отчёты 2019- 2020 г

Предметтик декаданы уюштуруу жөнүндө жобо.

Декада 2021-2022 кыргыз тили кафедрасы

Башталгыч класстардын декадасынын отчету 2022-2023 ж

Усулдук бирикмелердин кошумча эмгек коэффиценти

Күчтүү жактары:

– Мугалимдердин өз билимин өркүндөтүү үчүн курстардан өтүшү,райондук,шаардык конкурстарга,тренингдерге катышуусу

-Пед.кадрлардын толуктугу

-Кабинеттердин ал абалынын жакшысы.

Алсыз жактары:

-Дарыгерлер борборунун кызматкерлеринин толук штатта иштебегендиги

-Стимфонддун жоктугу

МАТЕРИАЛДЫК -ТЕХНИКАЛЫК БАЗА

4.1.Билим берүү процессинин катышуучуларына, анын ичинде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын жана материалдык ресурстардын

(жабдылган окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класстар, спорт залдын болушу)

 

Мектептин жалпы ички аянты-5599.5м2

Мектепте окуу кабинеттери жарык жана жылуу. Мектептин кире беришинде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн пандус орнотулган. 30 окуу кабинети бар. Ар бир кабинетте компьютер, принтер коюлган. 1 информатика кабинети- анда 31 компьютер. 1 лингофондук- кабинети –анда 30 компьютер.  Проекторлор, интерактивдүү панелдер бар. 33 видео- байкоо орнотулган.

Эки кабаттан турган (душу менен) спорт залы жана бардык шарты менен жабдылган 300 орундуу ашкана, 200 орундуу жыйын залы бар.

1-4-класстын окуучуларына ысык тамак уюштурулган.

Окуу кабинети жөнүндө жобо

Кабинеттердин жооптуу мугалимдери

Англис тили кабинеттинин паспорту

Физика кабинеттин паспорту

Башталгыч класстарынын кабинетинин паспорту.

Кыргыз тили кабинетинин паспорту

Инновациялык жактан жабдуулар

Башталгыч кл. ысык тамактануу

Мектептин ашканасы, хореографиялык, спорт залы

Мектептеги кабинеттердин сүрөтү

4.2.Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун талаптарын сактоо (экологиялык,санитардык эпидемиологиялык гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө каршы коопсуздук, Эмгекти коргоо жана техникасынын эрежелери)Окуу имаратынын коопсуздугу, тиешелүү санитардык-гигиеналык шарттардын аткарылышы, класстык бөлмөлөрдөгү нормага ылайык жылуулуктун болушу, желдетилиши, таза суу жана пандус менен камсыз болушу сыяктуу орчундуу маселелер Кыргыз Республикасынын Ѳкмөтү тарабынан 2016-жылдын 11-апрелиндеги №201 токтому менен бекитилген “Санитардык-эпидемиологиялык  эрежелер жана ченемдерге” ылайык түзүлгөн. №95 мектепте санитардык- эпидемиологиялык шарттарды сактоо жөнүндөгү ички эрежелери жана мектептин “Эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук эрежелерин сактоо” боюнча усулдук колдонмосун жетекчиликке алуу менен жүргүзүлөт. Окуучулардын ден соолугун коргоо, жугуштуу ооруларын алдын алуу үчүн медайым  менен бирдикте лекциялар окулуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Мектепте санитардык-эпидемиологиялык кызматтын жана гигеналык эрежелер жана ченемдер Билим берүү башкармалыгынан келген буйруктар жана алгоритмдердин негизинде ишке ашырылат.

Өрт коопсуздугун алдын алуу жана эмгекти коргоо, коопсуздук техникасынын эрежелери боюнча мугалимдерге, окуучуларга жана тех.кызматкерлерге нускаманын негизинде түшүндүрүү иштери өткөрүлөт, журналга кол коюлат.

Химия, физика, технология, информатика кабинеттеринде жана спорт залда окуучулар үчүн коопсуздук техникалык эрежелер өткөрүлүп, атайын журналдарга таанышкандыгы тууралуу колдору коюлат.

Окуу кабинети жөнүндө жобо

Информатика мугалими үчүн эмгек коргоо боюнча нускама

Физика кабинети жөнүндө нускама

Химия мугалими үчүн эмгеким коргоо боюнча нускама

Спортзалдагы машыгуу үчүн коопсуздук көрсөтмөлөр

Кенже тазалоочу кызматкерлердин нускамасы

Дене тарбия жана химия сабак тех. коопсуздук журналы

 

4.3.Материалдык –техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу.Материалдык –техникалык базаны өнүктүрүү планы иштелип чыгып, ал боюнча иш алып барылат. 2022-жылы Кытай Эл Республикасынын элчилигинин колдоосу менен хареографиялык чоң зал курулган.Товардык материалдык баалуулуктар  боюнча буйрук

Товардык -материал баалуулуктарды эсепке

Техникалык кызматкерлердин жоболору

Чарба иштери боюнча отчеттор

Чарба иштери боюнча план, отчеттор

Стратегиялык пландын чарба иштери боюнча иш чаралары

Товардык -материал баалуулуктарды эсепке

Инвентаризациялоо жөнүндө буйруктар

Инвентаризация 2018-2022

Инвентаризация тизме

Ашкана, спорт зал, хореографиялык залы

На проведение лабораторных и инструментальных исследований.

Приемки внутридомовых сетей, элеваторных узлов

Күчтүү жактары:

-Имараттын жана окуу кабинеттердин абалы талапка жооп бериши.

-Мектептин техникалык базасын өнүктүрүү планынын аткарылышы.

-Мектептин аянтчасына хореографиялык залдын курулуп,ишке берилиши.

-Кытай Эл Республикасынын элчилигинин колдоосу.

-Ар бир кабинет компьютер, принтер, интернет менен камсыз болушу.

Алсыз жактары:

-Лабораториялык каражаттардын жетишсиздиги.

-Окуу кабинеттердин аздыгы.

-Окуучулардын санынын көптүгү.