Мектеп №95 Орто жалпы билим беруучу мектеп №95

Институционалдык аккредитация

                                       Институционалдык аккредитация      

      Кытай тилин окутуучу №95 мектеп-гимназиясы

                                                 ♦Институционалдык аккредитация♦

Институционалдык аккредитацияИнституционалдык аккредитацияИнституционалдык аккредитацияИнституционалдык аккредитация

 1. Минималдуу талаптарды аткаруунун анализи жана далилдөө базасы

 

 Өзүн-өзү баалоо критерийлериБилим берүү уюмунун анализи

(өзүн-өзү анализдөө)

Далилдөөчү база
БАШКАРУУНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН КАМСЫЗДОО САЯСАТЫ
1.1.Билим берүүнүн стандартына жана кызыктар тараптардын аныкталган керектөөлөрүнө ылайык билим берүүчү уюмдун ишин жөнгө салуучу бектилген ички актылардын болушу.Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндөгү мыйзамы, Президенттин жана Кыргыз Өкмөтүнүн указдары, республикалык, муниципалдык деңгээлдеги ченемдик актылар. Кытай тилин окутуучу №95 МГ Уставы, мамлекттик стандарттын негизинде иштелип чыгып, бекитилген мектептин ишин жөнгө салууучу жоболор, локалдык актылар, мектептин өнүгүү концепциясы, башкаруучулук ишмердүүлүгүнүн концепциясы, билим берүү программасы менен кызматтык келишимдер, буйруктар жана төмөндөгү локалдык нормативдик актылар багыты менен иш алып барат.

Локалдык актылардын мазмуну

1. Кызматкерлер менен мамилени калыптандыруучу локалдык актылар

2. Өзүн-өзү башкаруучу органдарынын ишмердүүлүгүн калыптандыруучу локалдык актылар

3. Административдик ишмердүүлүктү калыптандыруучу локалдык актылар

4. Окуу процессин калыптандыруучу локалдык актылар

5. Усулдук иштерди калыптандыруунун локалдык актылары

6. Жардам берүү кызматынын ишмердүүлүгүн калыптандыруучу локалдык актылар

Келишимдер:

Эмгек келишими;

Материалдык баалуулуктар боюнча жоопкерчилик;

Ата-энелер менен мекеменин ортосундагы келишим;

ЖОЖайлар ортосундагы келишимдер.

 

 

 

 

Мектептин Уставы

Күбөлүк

Мектептин Уставынын, аталышынын өзгөртүлүшү жөнүндө педкеңшме

Базистик окуу планы 2020-2023-окуу жылдары

Стратегиялык планы

Мектеп компонентин тандоо үчүн ата-энелер, окуучулар үчүн сурамжылоо

Мектеп компонентин тандоо боюнча жыйынтык- анализ

Мектептин окуу планына компонент тандоо боюнча педкенешменин көчүрмөсү

Окуучулардын саны, кыймылы боюнча салыштырмалуу анализи

Класстардын комплектилөөсү

Штаттык жүгүртмө боюнча жобосу.

Штаттык жүгүртмө

Сабактардын жүгүртмөсү тууралуу жобо

Сабактын жүгүртмөсү

Мектеп регламенти

Электрондук каттоо боюнча типтүү жобо

Функционалдык милдеттер

Локалдык акттылар:

Гимназия боюнча типтүү жобо

Жалпы билим берүү уюмдарынын жайларына жана жабдууларына болгон талаптар.

Жалпы Билим берүү уюмдарынын имаратына коюлган талаптар

Жамаатык келишим боюнча типтүү жобо

ЖМА боюнча жобо

Кыргыз республикасынын №201 токтому

Аба- жылуулук режимине болгон талаптар.

Иштердин номенклатурасы боюнча жобо

Кошумча билим берүү боюнча жобо

Мугалимдин статусу жөнүндө

Эмгекти коргоонун жобосу

Администиративдик дежурство жөнүндө жобо

Административдик контролдук иштерди жүргүзүү жөнүндө

Аралыктан окуу процессин уюштуруу жөнүндө жобо

Арыз, даттануулар жана апелляцияларды кабыл алуу жана карап чыгуу жобосу

Ата-энелер комитети жөнүндө жобо

Ачык сабак жөнүндө жобо

Билим берүүнүн сапатына мониторинг жургузуу боюнча жобо

Билим тууралуу документтерди толтуруу, тактоо, тапшыруу тартиби жөнүндө жобосу

Директор алдындагы кенешменин жобосу

Документтерди сактоо эрежелери жөнүндө жобо

Жаш мугалимдер мектеби жөнүндө жобо

Илимий-методикалык кеңеши жөнүндө жобо

ИСУО боюнча жобо

Ички эмгек тартиби жөнүндө жобо

Иш кагаздарды жүргүзүү боюнча жобо

Кароолчулар жөнүндө жобо

Китепкана жөнүндө жобо

Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жобо

Коррупцияны алдын алуу боюнча жобо

Кошумча билим берүү кызматтары боюнча жобо

КТП жөнүндө жобо

Кылмыштуулукту алдын алуу боюнча профилактикалык кеңеш жөнүндө жобо

Мамлекеттик стандарт

Мектеп ичиндеги ички көзөмөлү жөнүндө жобо

Мектеп олимпиадасы боюнча жобо

Мектептеги окуучулардын илимий-долбоордук иштери жөнүндө жобо

Методикалык кызмат тууралу (илимий методикалык) жобо

Мугалимдердин кызматтык абалынын аткаруу жөнүндө жобо

Мугалимдердин чыгармачыл тобу жөнүндө жобо

Мугалимдин кесиптик этикасы жөнүндө жобо

Насаатчылык жөнүндө жобо

Окуу кабинети жөнүндө жобо

Окуу процессиндеги коопсуздукту камсыздоо боюнча жобо

Окуучулар үчүн мектеп спартакидасын өткөрүү жөнүндө жобо

Окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо тутуму жөнүндө жобо

Окуучулардын дептерлеринин сакталышы жана аларды текшерүүнүн жобосу

Окуучулардын предметтик олимпиадасы жөнүндө жобо

Окуучулардын сабакты таштап кароосуз калгандын алдын алуу жөнүндө жобо

Окуучуларынын мектептеги жүрүш-турушу жөнүндөгү жобосу.

Педагогикалык жамааттын билимин үзгүлтүксүз жогорулатууну уюштуруу жөнүндө жобо

Педагогикалык кеңешинин жобосу

Педагогикалык чеберчиликтин мектеп ичиндеги конкурсу жөнүндө жобо

Предметтик декаданы уюштуруу жөнүндө жобо.

Сабактардын жүгүртмөсү тууралуу жобо

Сабакты начар өздөштүргөн окуучулар жана алардын ата- энелери менен иштөө ишмердүүлүгү жөнүндө

Сабакты пландаштырууну жөнгө салуу жобосу

Терроризмге каршы коопсуздук боюнча жобо

Техникалык кызматкерлердин жоболору

Усулдук бирикме жөнүндөгү жобо

Усулдук иш жөнүндө жобо

Штаттык жүгүртмөсү боюнча жобо

Экстернат боюнча жобо

Электрондук журнал жөнүндө жобо

1.2.Билим берүү уюмунун бекитилген комиссиясынын, кызыктар тараптарынын керектөөлөрүн жана өзүн-өзү баалоонун ар жылдык жыйынтыктарын эске алуу менен иштелип чыккан стратегиялык жана учурдагы пландардын болушу.

 

Педагогикалык кенештин чечими  менен   бекитилген мектептин миссиясы, максаты  мектептин стратегиялык  планында  жана учурдагы окутуп тарбиялоону жакшыртуу планында чагылдырылган. Мектепти жана кызыктар тараптарды өзүн-өзү  баалоонун  жыйынтыктары  эске алынып, стратегиялык планга киргизилген. Стратегиялык  максаттар жана индикаторлор, ошондой эле аларга жетишүү планы иштелип чыккан. Стратегиялык максаттар билим берүүнүн сапатына жетишүүгө багытталган  өнүгүү максаттары жана пландары кызыкдар тараптар менен талкууланган. Мектептин миссиясы: Коомчулук менен тыгыз байланышта окуучуларга сапаттуу билим берүү менен коомдо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо.

Мектептин максаты: интерактивдүү усулдарды жана заманбап технологияларды пайдалануу аркылуу, окуучулардын билим сапатын жогорулатуу жана компетенттүүлүккө тарбиялоо.

Стратегиялык планы

№95 мектеп-гимназиясынын 2022-2023-окуу жылына карата иш планы

Илимий-методикалык кеңеши жөнүндө жобо

2022-2023-окуу жылынын илимий методикалык иштери боюнча планы

Илимий-методикалык иштин анализи 2021-2022

Анализ методической работы 2019-2020

Анализ методической работы 2018-2019

Предметтик декаданы уюштуруу жөнүндө жобо.

Декадалардын графиги

Усулдук бирикме жөнүндө жобо

Башт кл. УБ 2022-2023 иш планы

Англис тили б-ча УБ 2022-2023-окуу жылына карат иш планы

Кыргыз тили УБжылдык планы 2022-2023-ж

Дене тарбия, технология, муз пр УБ 2022-2023

Кыргыз тили Усулдук бирикмесинин жылдык жыйынтыгы 2022-ж

КТП жөнүндү жобо

КТП жөнүндө жобо

Календарлык-тематикалык пландар:

4-класс Кыргыз тили

6-класс Кытай тили

10-класс Чет  тили

11-класс Чет тили

10-класс Адам жана коом

Башталгыч кл. Орус тили

Мамлекеттик тили боюнча календарлык пландар

Сабакты пландаштырууну жөнгө салуу жобосу

Күндөлүк сабактардын планы

Анг.тили сабагы боюнча күндөлүк планы

Информатика сабагы боюнча күндөлүк планы

Кыргыз тили сабагы боюнча планы

Математика сабагы боюнча күндөлүк планы

Ачык сабак жөнүндө жобо

Ачык сабактар:

Класстык саат анализи менен

Адабий окуу сабагы анализи менен

Математика сабагы 4-класс

Мекен таануу сабагы 4-класс

Сабакты пландаштырууну жөнгө салуу жобосу

Күндөлүк сабактардын планы

Влияние полиэтиленовых пакетов на окружающую среду  3-класс

”Салам сага санжыралуу Ноорузум” сабагы

23- сентябрь ” Мамлекеттик тил күнү” иш чарасы

“Манас” эпосунун күнү, “Адабият күнүнө” карата иш чаралар

1.3.Билим берүүнүн сапатын камсыздоо жана жооптуу адамдардын/түзүмдөдүн болушуБилим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын ишке ашыруу үчүн мектеп тынымсыз иш алып барат. Директордун буйругу менен билим сапатын камсыз кылуу максатында администрация мүчөлөрүнө функционалдык милдеттер  бөлүштүрүлгөн. Мектепте билим сапатын камсыз кылуу боюнча иштер жүргүзүлөт. Билим сапатын көтөрүү максатында усулдук бирикмелерде, усулдук  кеңеште, педагогикалык кеңешмелерде предметтердин берилиши, абалы, окутуунун методикалык ыкмалары, предметтер боюнча билим сапатынын мониторинги каралып, жетишкендиктери, кемчиликтери талкууланып, баалоо, толуктоолор жана сунуштоолор берилет. Сабактардын сапаттуу өтүлүшү системалуу түрдө көзөмөлдөнүлөт. Билим берүү сапатын камсыз кылуу системасын ишке ашырууда локалдык документтер менен иштер жүргүзүлөт.

Окуучулардын билим сапаты чейрек сайын аныкталат, талданып, аны жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлүп, отчет берилет.

Мектеп мугалимдеринин өткөргөн окуу жыл ичинде  сабактын максатына жетүү иш аракеттери, сабактары, башка түрдөгү  иш- чараларына катышып, алардын формасы жана мазмуну анализделет.

Окуучулардын окуу жүктөмүнө, санитардык- гигиеналык талаптардын  аткарылышына көзөмөл жүргүзүлөт. Окуучуларды  мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясына даярдоо, уюштуруу иштери жүргүзүлүп, окуу жылынын аягында бүтүрүүчүлөргө окууну аяктагандыгы тууралуу документ берилет. Насаатчы катары бөлүнгөн  мугалимдер бирдиктүү иш планынын негизинде жаш адистерге  усулдук жардам көрсөтүшөт. Усулдук кеңештин иш мерчеминин негизинде төмөнкүдөй иштер аткарылат:

-насаатчы мугалимдердин сабактарына жаш мугалимдердин катышуусун уюштуруу;

-жетишпеген, аттестацияланбаган окуучулар менен иш алып баруу;

-артыкчылыгы менен аттестат, артыкчылык күбөлүк менен аяктоочу окуучулар менен иш-чараларды уюштуруу;                                                      -предметтик декадаларды өткөрүү;

Мектепте 7 усулдук бирикме иштейт.

Ар бир кабинет компьютер, принтелер(мугалимдер үчүн)  менен жабдылган. Ошондой эле 15 кабинет интерактивдүү доска, 30 кабинет проектор менен камсыздалган.

Усулдук бирикменин жетекчилери өздөрүнүн иш мерчеминин негизинде  билим сапатын көтөрүүгө басым жасашып, окуу бөлүмүнүн башчысы менен биргеликте иш алып барышат. Мугалимдердин өз ара сабактарга катышып, өз ара  сабакка анализ беришип, тажрыйба алмашат.

Билим сапатын камсыздоо саясатын жүргүзүүдө жооптуу адамдар буйруктун негизинде бекитилген, өздөрүнүн кызматтык милдеттерин так билет, ар бир мугалимге предметтери, класстары боюнча салыштырмалуу мониторинг жүргүзүлөт.

 

Ички эмгек тартиби жөнүндө жобо

Мектеп администрациясынын функционалдык милдеттери

Мектеп ичиндеги ички көзөмөлү жөнүндө жобо

Ички көзөмөл боюнча маалымкаттар

Окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо тутуму жөнүндө жобо

Билим берүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүү боюнча жобо

Предметтер боюнча билим сапатынын мониторинги

Кытай тили боюнча 2022-2023 о.ж. 1-ч. үчүн билим сапатынын мониторинги

2020-2021 о.ж.окуучулардын билим сапаты боюнча мониторинги

2021-2022 о.ж. окуучулардын билим сапатынын мониторинги

2022-2023 о.ж. 1-чейреги үчүн окуучулардын билим сапатынын мониторинги

Окуучулардын билим сапаты боюнча салыштырмалуу анализ

ЖМА боюнча типтүү жобо

Арыз, даттануулар жана апелляцияларды кабыл алуу жана карап чыгуу Жобосу

Билим тууралуу документтерди толтуруу, тактоо, тапшыруу тартиби жөнүндө жобосу

Апелляциялык комиссиянын курамы боюнча буйрук

ЖМА уюшкандыкта өткөрүү боюнча иш планы

ЖМА 2019-2022-окуу жылдарынын салыштырма анализи

Артыкчылыгы менен мектепти бүтүргөн окуучулар боюнча салыштырмалуу анализ

Чет өлкөгө тапшырган окуучулар жөнүндө маалымат

Бүтүрүүчүлөрдүн окууга тапшыруусу боюнча мониторинги

ЖРТ боюнча салыштырма анализи

Сабакты начар өздөштүргөн окуучулар жана алардын ата- энелери менен иштөө ишмердүүлүгү жөнүндө жобо

Окууда начар окуган балдар менен иштөө планы

Окууда жетишпеген_окуучулар_менен_иштөөнүн_анализи

Зээндүү балдар менен иштөө жобосу

Окуудан өзгөчөлөнгөн таланттуу балдар менен иштөө планы

Зээндүү окуучулар менен иштөө планынын анализи

Экстернат боюнча жобо

Экстернат формасында окуган окуучулар менен иш алып баруу

Мектеп олимпиадасы боюнча жобо

Мектеп ичиндеги предметтик олимпиада

Мектепте ичиндеги предметтик олимпиада боюнча салыштырмалуу анализ

Райондук, шаардык, респ., эл аралык олимпиаданын жеңүүчүлөрү

Педагогикалык жамааттын билимин үзгүлтүксүз жогорулатууну уюштуруу жөнүндө жобо

Мугалимдердин курстан өтүүсү боюнча салыштырмалуу анализи

Сыйлыктар жөнүндө маалымат 2018-2022 жж

Илимий-методикалык кеңеши жөнүндө жобо

Усулдук бирикме жөнүндөгү жобо

Илимий методикалык иш планы 2022-2023 о.ж.

Илимий-методикалык иштин анализи 2018-2022

Анализ методической работы 2018-2019

Анализ методической работы 2019-2020

Анализ методической работы 2022

Предметтик декаданы уюштуруу жөнүндө жобо.

Предметтик декадалардын графиги

Дене тарбия, технология, муз пр. УБ 2022-2023-окуу жылына иш планы

Башт кл. УБ 2022-2023 -окуу жылына карата иш планы

Башталгыч класстардын декадасынын отчету 2022-2023 ж

Англис тили б-ча УБ 2022-2023-окуу жылына карата иш планы

Англистили боюнча өткөрүлгөн предметтик декаданын отчету

Кыргыз тили б-ча УБ 2022-2023-окуу жылына карата иш планы

2021-2022-о.ж. кыргыз тили жана адабияты боюнча декадасы

Кыргыз тили Усулдук бирикмесинин 2021-2022-окуу жылындагы аткарган иштеринин анализи

Эл_аралык_кызматташтык жөнүндө анализ-отчет 2017-_2022ж.ж.

2019-2020-окуу жылынын проблемалык-багыттуу анализи 

2020- 2021-окуу жылынын проблемалык-багыттуу анализи

2021- 2022 -окуу жылынын проблемалык-багыттуу анализи

2021-2022-окуу жылынын усулдук иштеринин анализи

2020-2021-окуу жылынын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарынын анализи

2021-2022-окуу жылынын ишмердүүлүнүн жыйынтыктарынын анализи

 2019-2020 -окуу жылынын №95 МГнын ишмердигинин көрсөткүчтөрүнүн отчету

2020-2021-окуу жылынын №95 МГнын ишмердигинин көрсөткүчтөрүнүн отчету

2021-2022-окуу жылынын №95 МГнын ишмердигинин көрсөткүчтөрүнүн отчету

1.4.Персоналдын, окуучулардын, социалдык өнөктөрдүн жүрүм-турумунун бекитилген этикалык ченемдердин болушу.Мектеп Уставдын негизинде иш алып барат.

Мугалимдердин  жана окуучулардын жүрүм-туруму мектептин эмгек тартибинин ички эрежесинде каралган. Мугалимдин жүрүм-туруму боюнча “Этика” коммисиясы түзүлгөн.

Ал эми окуучулардын этикалык ченемдерин сактоо боюнча ар тараптуу иш чаралар: мектеп парламенти, ТИ боюнча директордун орун басары, соцпедагог, ИДН жана сырттан келген долбоолор  менен тренинг, тегерек стол, жыйналыштар болуп турат.

 

Мектептин ички тартибинин эрежелери жөнүндө жобо

Жамаатык келишим боюнча типтүү жобо

Эмгекти коргоо боюнча жобо

Жамааттык келишим

Эмгек келишим боюнча токтом

КР мыйзамы жамааттык келишим б-ча токтом

Мугалимдин кесиптик этикасы жөнүндө жобо

Эмгек келишими формасы

Окуу процессиндеги коопсуздукту камсыздоо боюнча жобо

Укук коргоо органдары менен кызматташуу тууралуу жобо

Профилактикалык кеңешмеси жөнүндө жобо

Жарандык коргонуу боюнча КР мыйзамы

Профилактикалык кеңеш боюнча буйрук

Укук бузууларды, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жобо

Мыйзамсыз акча чогултууга тыйуу салуу буйругу

ИСУО боюнча жобо

БББМС (ИСУО) жооптууну дайындоо боюнча буйрук

Класс жетекчилер жөнүндө жобо

УБААК иш-планы

УВД менен биргелешкен план

Жарандык коргоо боюнча иш план

Балдардын өмүрүн коргоо планы

Жашы жете элек өспүрүмдөрдү укук коргоо планы

Тарбия иштери боюнча директордун орун басарынын кызматтык милдеттемеси

Класс жетекчинин кызматтык милдеттемелери

Класс жетекчинин кызматтык нускамасы

Тарбия иштеринин циклограммасы

Тарбиялык иштеринин планы 2022-2023-окуу жылы үчүн

ТИ боюнча директордун орун басарынын отчету

Тарбия иштери боюнча  салыштырмалуу анализи

Жарандык коргоонуунун мамлекеттик системалары

Террорго каршы коргонуу паспорту

Тарбия иштери боюнча иш-чаралар

Соц.педагогдун иш-планы

Соц.педагогдун 5 жылдык отчетунун салыштыруу отчёту

Жашоо шарты боюнча АКТ

Социалдык педагог-баланын инсандыгы менен социалдык чөйрөнүн ортосундагы ортомчу

соц-психолгиялык кызмат жөнүндө буйрук

Сурамжылоо б-ча аналитикалык маалымат

№95 МГнын соц.паспорту

Рейд жүргүзүүнүн планы 2022-2023

Этика комиссия боюнча буйрук

1.5.Ишти баалоо, пландоо, уюштуруу, ошондай эле билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун абалына мониторинг жүргүзүү  механизмдеринин жана жол жоболорунун болушуМектепте окуучулардын  билим алуусу үчүн коопсуз физикалык жана психологиялык ыӊгайлуу шарттарды түзүү максатында бардык аракеттер көрүлгөн, чөйрөнүн коопсуздугун мониторингдөө жол-жоболору, механизмдери иштелип чыккан жана бекитилген.

 

Социалдык психологиялык кызмат жобосу

Соц.педагогдун кызматтык милдети

Соц.педагогдун иш-планы

Соц.педагогдун 5 жылдык отчетунун салыштыруу отчёту

Соц.педагогдун иш-планы

Соц.педагогдун 5 жылдык отчетунун салыштыруу отчёту

Жашоо шарты боюнча АКТ

Социалдык педагог-баланын инсандыгы менен социалдык чөйрөнүн ортосундагы ортомчу

соц-психолгиялык кызмат жөнүндө буйрук

Сурамжылоо б-ча аналитикалык маалымат

№95 МГнын соц.паспорту

Рейд жүргүзүүнүн планы 2022-2023

Психологдун кызматтык милдети

Психологдун иш-планы

Психологдун статистикалык отчету

№95 МГ окуучуларынын техникалык коопсуздугу боюнча инструктаж журналы

Кенже тейлөө персоналынын техникалык коопсуздугу боюнча инстуктаж журналы

Коопсуздук боюнча пед.кеңештин жыйыны

Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн окуучулардын анализи

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өрт коопсуздугу жөнүндө типтүү жобосу

Окуу процессиндеги коопсуздукту камсыздоо боюнча жобо

Терроризмге каршы коопсуздук боюнча жобо

Укук коргоо органдары менен кызматташуу тууралуу жобо

Профилактикалык кеңешмеси жөнүндө жобо

Жарандык коргонуу боюнча КР мыйзамы

Укук бузууларды, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жобо

Өрт коопсуздугу жөнүндө буйрук

Балдардын жолдо жүрүү травмалык коопсуздугу боюнча иш планы

Жол коопсуздугун алдын алуу боюнча айлык иш планы

УБААК иш-планы

УВД менен биргелешкен план

Жарандык коргоо боюнча иш план

Өрткө каршы жылдык план

Балдардын өмүрүн коргоо планы

Жашы жете элек өспүрүмдөрдү укук коргоо планы

Жарандык коргоонуунун мамлекеттик системалары

Террорго каршы коргонуу паспорту

 №95 МГ окуучуларынын техникалык коопсуздугу боюнча инструктаж журналы

Кенже тейлөө персоналынын техникалык коопсуздугу боюнча инстуктаж журналы

Өрт коопсуздугунун нускамасы

 Коопсуздук боюнча пед.кеңештин жыйыны

Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн окуучулардын анализи

Жарандык коргонуу боюнча КР мыйзамы

ЖК боюнча буйрук, жобо

Диндик экстремизм боюнча иш план

Террорго каршы коргонуу паспорту

Жарандык коргоо боюнча иш план

Жарандык коргоонуунун мамлекеттик системалары.

Коопсуздук эрежелери менен окуучуларды тааныштыруу

Эвакуациялык планы

Мектептин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жүргүзүлгөн сурамжылоонун анализи

1.6.Кызыктар тараптарды тартуу менен чечимдерди кабыл алуунун жана тиешелүү оңдоолорду киргизүүнүн колдонуудагы механизмдеринин болушуМектепте кызыктар тараптары менен чечимдерди кабыл алууда жана оңдоолорду киргизүүдө директордун алдындагы кеңешмеде, педагогикалык кеңешмеде, ата-энелер чогулушунда, УБнин чогулушунда каралып, чечим кабыл алынат.  Тиешелүү токтомдор, буйруктар жазылат.Ата-энелер комитети жөнүндө жобо

Ата-энелер чогулушунун протоколу №1

Ата-энелер чогулушунун протокол №2

Ата -энелер чогулушунун протоколу №3

КР жалпы ББ уюмунун ата- энелер комит.жобо-алмаштырыш керек

Педагог.кеңеш жөнүндө жобо-алмаштырыш керек

1.7.Билим берүүнүн колундагы маалыматтык системасынын, веб-сайттын, электрондук почтанын болушуМектеп маалыматтардын электрондук системасына ээ. Маалыматты чогултууга, кайра иштетүүгө, киргизүүгө, талдоого жооптуу адамдар бар. Маалыматтар мектептин  жыл сайын жүргүзүлүүчү өзүн-өзү баалоосу жана мектепти өнүктүрүүнүн негизги көрсөткүчтөрү боюнча пландоо үчүн чогултулат, сакталат, талданат. Мектептин эффективдүүлүгүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн системасы мектептин  стратегиялык планында  көрсөтүлгөн. Керектөөлөрдү канааттандыруу боюнча баалоо жүргүзүү үчүн ата-энелерди, билим алуучуларды сурамжылоо, контингент жөнүндө сандык маалыматтар жана окуудагы жетишкендиктин көрсөткүчтөрү ж.б. колдонулат.

Стратегиялык планы

http://95.edubish.kg

[email protected]

ИСУО боюнча жобо

БББМС (ИСУО) жооптууну дайындоо боюнча буйрук

Электрондук каттоо боюнча типтүү жобо

Аралыктан окуу боюнча жөнүндө жобо

Аралыктан окутуу боюнча видео сабактар

Электрондук журнал жөнүндө жобо

Экстернат формасында окуган окуучулар менен иш алып баруу

ЭЛТР жана Илим билим каналындагы сабактар:

9-класс | Адам жана коом | Баарлашуу жана маданият. Чыр-чатак.

6 класс: АжК// Ата Мекенди коргоо. Жарандардын тең укуктуулугу

6-класс | Адам жана коом | Адам өзүн-өзү кандайча таанып-билет. Адамдын организминин мүмкүнчүлүктөрү

6-класс| Адам жана коом | Адамдын жашоо чөйрөсү. Адамдын биосоциалдык жаратылышы

6 класс: АжК// Экономика жана коом. Керектөө маданияты

6-класс | Русский язык | Русская интонация 4 и 5 интонационные конструкции

7 класс// русский язык КШ//Наречие с суффиксом– о

Мекен таануу 1- класс

ЗУМ менен өтүлгөн сабактар:

Zoom менен өтүлгөн сабактар

Конкурстук презинтациялар

“Мыкты мугалим 2021”

Мыкты “Жаш мугалим 2021-2022- жыл.

Конкурс “Сердце отдаю детям-2022”

Конкурстук сүрөттөр

ММК(СМИ) каражаттары менен кызматташуу:

КТР Байчечекей фольклордук ансамбли

https://youtu.be/rma77gkBRSU

https://youtu.be/m-7qY3_JYSg

https://youtu.be/sJQr-UFI1Yc

https://youtu.be/djVT7JlXQIQ

https://youtu.be/pvMWOWWb9pU

https://youtu.be/kadnCqyDi6s

轻松学汉语 第1册 第一课 认识数字1到5

ОТП инновациялык технологияларды жана ыкмаларды колдонуу боюнча өздүк талдоо

Инновациялык жактан жабдылган кабинеттер

 

                                                                     Күчтүү жактары:

 • Мектеп локалдык актылардын негизинде иш жүргүзөт.
 • Интернет жогорку ылдамдыкта болуп, мугалимдердин 100% колдоно алгандыгы.
 • Сабак окутууда интерактивдүү досканы пайдалануу, мектепте интернет байланышынын жеткиликтүүлүгү.
 • Ар бир кабинет проекторлор, компьютерлер менен камсыз болушу.
 • Мектеп толугу менен жаңы инновациялык технологиялар менен жабдылгандыгы.
 • Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу планынын жана стратегиялык пландын максатын туура коюу менен мектеп ичиндеги ар кандай билим берүү көйгөйлөрдүн чечилиши.

Алсыз жактары:

 • Социалдык жактан коргоого муктаж болгон окуучулардын жылдан-жылга көбөйүшү.
 • Физика, химия, биология  сабактары  боюнча   лабораториялык иштерди жүргүзүү үчүн курал-жарактардын жетишсиздиги.
 • Сырткы жана ички мигрант үй-бүлөлөрдүн көбөйүшү.
 • Мектепте парта, отургучтардын жетишсиздиги.

Кадрдык саясаттын эффективдүүлүгү

 

2.1.Педагогикалык, административдик, окутуучу-көмөкчү жана кенже тейлөөчү персоналды жумшка алуунун (бошотуунун) объективдүү критерийлерин жана шарттарын камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун болушу№95 МГ  Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык педагогикалык кызматкерлерди жана кенже  тейлөөчү персоналды  жумушка алуунун, жумуштан бошотуунун механизми катары ички  локалдык актылардын бири  болгон мектеп администрациясы, профсоюз уюму жана мектеп кызматкери ортосунда түзүлгөн   “Эмгек келишиминин” талаптарына ылайык иш жүргүзүлөт.

Окуу жылынын  башталышында « Эмгекти коргоо боюнча  мектеп үчүн түзүлгөн инструктаждын» негизинде мугалимдердин кол тамгаларын койдуруу менен  инструктаж өткөрүлүп, атайын журналга катталат. Мектеп персоналынын иштөөсүнө талапка ылайык шарттар түзүлгөн. Эмгек күнүнүн узактыгы жана кызматкерге коюлган талаптар эмгек келишиминде  көрсөтүлөт. Мектеп кызматкерлеринин Эмгек келишими Кыргыз Республикасынын  Эмгек кодексинин 379- беренесинин, Кыргыз Республикасынын Ѳкмөтү тарабынан бекитилген Типтүү жобонун негизинде  түзүлгөн ички эрежелер топтомун, локалдык актыларды эске алуу менен түзүлгѳн.

Жамаатык келишим боюнча типтуу жобо

Эмгекти коргоо боюнча жобо

Жамааттык келишим

Эмгек келишим боюнча токтом

Класс жетекчилерди даярдоо үчүн буйрук

КР мыйзамы жамааттык келишим б-ча токтом

Мугалимдин кесиптик этикасы жөнүндө жобо

Эмгек келишими формасы

Мугалимдердин эмгек стажы жөнүндө буйрук

Иштердин номенклатурасы боюнча жобо

Мектепке кабыл алуу жана бошотуу

2.2.Штаттын комплектелишинин, пед персоналдын квалификациясынын жана билим берүү программасына шайкеш келүүсү.Мектепте бардык предметтик сабактар боюнча толук комплектиленген. Бардык мугалимдер өз адистиги боюнча сабак  беришет. Мугалимдер мектеп муктаждыгына жараша КР  Эмгек кодексине ылайык ишке кабыл алынат.

 

 

 

Штаттык жүгүртмөсү боюнча жобосу.

Штаттык жүгүртмө

Тарификация комиссия мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө буйрук

Тарификация боюнча буйрук

Администрациянын тарификациясы

Мугалимдердин тарификациясы

Мугалимдердин 2022-2023-окуу жылына карата сандык -сапаттык курамы

 

2.3.Физикалык жана  психологиялык коопсуз чөйрөнү ошондой эле билим берүү процессинин катышуучуларынын өз ара мамилелерин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механимдердин жана жол-жоболордун болушу.Окуучулардын мектепте билим алуусу үчүн коопсуз физикалык жана психологиялык ыӊгайлуу шарттарды түзүү максатында бардык аракеттер көрүлгөн.

Окуучулардын мектептеги психологиялык коопсуз чөйрөсүн камсыз кылуу максатында Мектептеги “Электрондук ишеним телеграмм почтасы” пайдаланылат. Соц.педагог жана уюштуруучу тарабынан көзөмөлдөнүп турат. ИДН кызматкерлери менен биргеликте ай сайын чогулуштар, рейддер жүргүзүлөт. Психолог  окуучулар арасындагы психологиялык чөйрөгө анализ жүргүзүү максатында окуучулардан, ата-энелерден жана мугалимдерден анкеталарды алат. Окуучулардын коопсуздугун алдын алуу маселеси “купуя кутучадагы” баланын психологиялык көйгөйүн ата-энелер менен бирдикте маек жүргүзүү аркылуу чечилет.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өрт коопсуздугу жөнүндө типтүү жобосу

Окуу процессиндеги коопсуздукту камсыздоо боюнча жобо

Мектептин ички тартибинин эрежелери

Терроризмге каршы коопсуздук боюнча жобо

Укук коргоо органдары менен кызматташуу тууралуу жобо

Профилактикалык кеңешмеси жөнүндө жобо

Жарандык коргонуу боюнча КР мыйзамы

Профилактикалык кенеш боюнча буйрук

Укук бузууларды, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жобо

Мыйзамсыз акча чогултууга тыйуу салуу буйругу

ИСУО боюнча жобо

Класс жетекчилер жөнүндө жобо

БББМС (ИСУО) жооптууну дайындоо боюнча буйрук

Өрт коопсуздугу жөнүндө буйрук

Мектептин эвакуациялык планы

Балдардын жолдо жүрүү травмалык коопсуздугу боюнча иш планы

Жол коопсуздугун алдын алуу боюнча айлык иш планы

УБААК иш-планы

УВД менен биргелешкен план

Жарандык коргоо боюнча иш план

Өрткө каршы жылдык план

Балдардын өмүрүн коргоо планы

Жашы жете элек өспүрүмдөрдү укук коргоо планы

Тарбия иштер боюнча директордун орун басарынын кызматтык милдеттемеси

Класс жетекчинин кызматтык милдеттемелери

Класс жетекчинин кызматтык нускамасы

Тарбия иштеринин циклограммасы

Тарбиялык иштеринин планы 2022-2023-окуу жылы үчүн

ТИ боюнча директордун орун басарынын отчету

Тарбия иштери боюнча  салыштырмалуу анализи

Жарандык коргоонуунун мамлекеттик системалары

Террорго каршы коргонуу паспорту

 №95 МГ окуучуларынын техникалык коопсуздугу боюнча инструктаж журналы

Кенже тейлөө персоналынын техникалык коопсуздугу боюнча инстуктаж журналы

Өрт коопсуздугунун нускамасы

 Коопсуздук боюнча пед.кеңештин жыйыны

Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн окуучулардын анализи

Окуу процессинде уюлдук байланыш каражатын чектелүү түрдө колдонуу тууралуу буйрук

Медициналык кабинети жана кызматкерлердин китепчеси

Социалдык психологиялык кызмат жобосу

Соц.педагогдун кызматтык милдети

Соц.педагогдун иш-планы

Соц.педагогдун 5 жылдык отчетунун салыштыруу отчёту

Жашоо шарты боюнча АКТ

Социалдык педагог-баланын инсандыгы менен социалдык чөйрөнүн ортосундагы ортомчу

соц-психолгиялык кызмат жөнүндө буйрук

Сурамжылоо б-ча аналитикалык маалымат

№95 МГнын соц.паспорту

Рейд жүргүзүүнүн планы 2022-2023

Психологдун кызматтаык милдети

Психологдун иш-планы

Психологдун статистикалык отчету

Ийрим иштерин уюштуруу боюнча жобо.

Ийримдер жөнүндө маалымат

Ийрим иштери  боюнча маалымкат

Таэквандо ийриминин сүрөттөрү

Тарбия иштери боюнча иш-чаралар

2.4.Педагогикалык, административдик, кенже тейлөөчү жана окутуучу-көмөкчүнүн ишин баалоонун, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жол-жоболордун болушуМектепте иштелип жаткан иштерди, анын ичинде мугалимдердин ишмердүүлүгү, администрациянын, кенже тейлөөчү кызматкерлердин иштерин баалоо боюнча мектепте атайын эксперттик комиссия  иш алып барып, чейрек сайын ар бир персоналдын иши бааланат.

Кызматкерлердин ишин баалоо, грамота менен сыйлоо, Билим берүү жана илим  министрлигинин Ардак грамотасына, “Билим берүүнүн мыктысы” наамдарына мектеп ичиндеги өткөрүлгөн иш чараларга, райондук, шаардык деңгээлдеги мугалимдердин ар кандай түрдө өткөрүлгөн сынактарга катышуусу, окуучулардын жетишкендиктери, сынактарга катышуусу жана башкалары мектеп тарабынан бааланып, кесиптик бирликтин чогулушунда каралып, педагогикалык кеңеште сунушталып, чечим чыгарылат.

Ар бир мугалим өзүнүн кесиптик  чеберчилигин  өркүндөтүү, өз билимин өстүрүү үстүндө иштейт.

Мугалимдер белгиленген графиктин негизинде  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунан предметтер боюнча курстардан өтүшөт.

Мектеп ичинде бирикмедеги  мугалимдердин тажрыйба алмашуусу, топтомдорду иштеп  чыгуусу, өз -ара сабактарга катышуусу, предметтик декадалардын өтүлүшү, шаардык семинарларга катышуусу, онлайн курстарга катышуусу  мугалимдердин ишмердүүлүгүнүн бир бөлүгү болуп эсептелет.

 

Квалификацияларды жогорлатуу

Квалификацияларды жогорулатуу боюнча иш планы

Проекттик ишмердүүлүк боюнча жобо 

Керемет окуу долбоору

Керемет окуу долбоору жөнүндө буйрук

КР Билим жана илим министрлигинин Окуу Керемет долбоору боюнча буйрук

Керемет окуу математика сабагы 4 д кл Боркеева К

Керемет окуу матем в 3кл Тыныбекова Т.М

Керемет окуу матем кырг 4 кл Сапаралиева Н

Сыйлыктар жөнүндө маалымат 2018-2022 жж

Квалификацияларды жогорулатуу боюнча иш планы

Мугалимдердин курстан өтүүсү боюнча салыштырмалуу анализи

 

 

 

Күчтүү жактары:

 • Мектептин бардык предметтер боюнча кесипкѳй, атайын адистиги бар мугалимдер менен толук камсыз болушу.
 • Семинар-тренингдерге катышуулары жана инновациялык технологияларды колдонуу менен метод алмашып сабак өтүлөт.

Алсыз жактары:

 • Мугалимдердин жана техкызматкерлердин айлыгы аздыгына байланыштуу туруксуздугу.
 • Мугалимдердин класстан тышкаркы иштерди жүргүзүүдө кабинеттердин жетишсиздиги.
 • 3. Материалдык-техникалык база
3.1.Билим берүү процессинин  катышуучуларына, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү  чектелген адамдарга жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын, жайлардын жана материалдык ресурстардын (жабдылган окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класстар, спорт зал, актылар залы, медициналык пункт, ашкана), ошондой эле жашоо үчүн тиешелүү шарттары бар жатаканалардын (эгерде болсо) болушуМектеп  окуучуларынын татыктуу билим, жеткиликтүү тарбия алышы үчүн предметтер боюнча атайын жабдылган окуу кабинеттери, компьютердик класстары бар. Дене тарбия сабагы бардык шарттары бар спорт залда өтүлөт.

Мектеп ашканасы 120 орундуу.

КРнын 2002-жылдын 27-июнундагы № 111 “КРнын жалпы билим берүү мектептериндеги окуучулардын тамактануусун уюштуруу тууралуу” Указынын негизинде мектепте 1-4-класстардын окуучулары үчүн ысык тамак берилет.

Окуу кабинеттеринде символикалар, класстык бурчтар, көрсөтмө куралдар үчун шкафтар, предметтерге ылайыкталган стенддер бар.

Жалпы кабинеттердин саны: 31

Лабораториялык кабинеттер -2 (химия. физика), каражаттар аз.

Кабинеттерде окутууга керектелүүчү маалыматтык-техникалык каражаттар:

1.компьютер – 41 шт (окуучулар үчүн)

2.проектор -30 шт

3.интерактивдүү доска-9 шт

4.телевизор- 2шт.

Интернет бардык кабинетке тартылган. Ар бир этажда  интернет роутерлери бар. Баардык кабинетте интернет менен иштөө мүмкүнчүлүгү бар.

Мектеп администрациясында 5 компьютер  4 принтер, 3 түстүү принтерлери бар. Спорт залда: балдар жана кыздар үчүн кийинип – чечинүүчү бөлмө, баскетбол, волейбол, турник,  гимнастикалык шырдак бар. Спорт аянтчасында: футбол, волейбол, баскетбол аянтчасы жана узундукка секирүү аянтчасы бар.

Мектепте медкабинет бар. Медкабинетте муздаткыч, кушетка, дары-дармек жана ф-63, ф-26 документ салынган шкаф бар. Кварцтык лампалар бардык башталгыч класстарына коюлган.

 

 

Окуу кабинети жөнүндө жобо

Информатика мугалими үчүн эмгек коргоо боюнча нускама

Физика кабинети жөнүндө нускама

Химия мугалими үчүн эмгеким коргоо боюнча нускама

Спортзалдагы машыгуу үчүн коопсуздук көрсөтмөлөр

Кенже тазалоочу кызматкерлердин нускамасы

Дене тарбия жана химия сабак тех. коопсуздук журналы

Окуу кабинети жөнүндө жобо

Кабинеттердин жооптуу мугалимдери

Англис тили кабинеттинин паспорту

Физика кабинеттин паспорту

Башталгыч класстарынын кабинетинин паспорту.

Кыргыз тили кабинетинин паспорту

Инновациялык жактан жабдуулар

Мектептин ашканасы, хореографиялык, спорт залы

Мектеп ичинин сүрөттөрү

 

3.2Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо (экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө каршы коопсуздук, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери)Окуу имаратынын коопсуздугу, тиешелүү санитардык-гигиеналык шарттардын аткарылышы, класстык бөлмөлөрдөгү нормага ылайык жылуулуктун болушу, желдетилиши, таза суу жана пандус менен камсыз болушу сыяктуу орчундуу маселелер Кыргыз Республикасынын Ѳкмөтү тарабынан 2016-жылдын 11-апрелиндеги №201 токтому менен бекитилген “Санитардык-эпидемиологиялык  эрежелер жана ченемдерге” ылайык түзүлгөн №95 МГда санитардык- эпидемиологиялык шарттарды сактоо жөнүндөгү ички эрежелери жана мектептин “Эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук эрежелерин сактоо” боюнча усулдук колдонмосун жетекчиликке алуу менен жүргүзүлөт. Окуучулардын ден соолугун коргоо, жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн медайым  менен бирдикте лекциялар окулуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Мектепте санитардык-эпидемиологиялык кызматтын жана гигеналык эрежелер жана ченемдер Билим берүү башкармалыгына келген буйруктар жана алгоритмдердин негизинде ишке ашырылат.

Өрт коопсуздугунун алдын алуу жана эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери боюнча мугалимдерге, окуучуларга жана тех.кызматкерлерге нускаманын негизинде түшүндүрүү инструктажы өткөрүлөт, журналга кол коюлат.

Химия, физика, технология, информатика кабинеттеринде жана спорт залда окуучулар үчүн коопсуздук техникалык эрежелер өткөрүлүп, атайын журналдарга таанышкандыгы тууралуу колдору коюлат

 

 

Окуу кабинети жөнүндө жобо

Кабинеттердин жооптуу мугалимдери

Информатика мугалими үчүн эмгек коргоо боюнча нускама

Физика кабинети жөнүндө нускама

Химия мугалими үчүн эмгеким коргоо боюнча нускама

Спорт.залдагы машыгуу үчүн коопсуздук көрсөтмөлөр

Кенже тазалоочу кызматкерлердин нускамасы

Дене тарбия жана химия сабак тех. коопсуздук журналы

 

3.3.Материалдык-техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушуМатериалдык- техникалык база боюнча анализ жүргүзүлгөн. Долбоор тартуу жана материалдык техникалык базаны жакшыртуу боюнча өсүш жылдан жылга көбөйүүдөОкуу кабинети жөнүндө жобо

Кабинеттердин жооптуу мугалимдери

Англис тили кабинеттинин паспорту

Физика кабинеттин паспорту

Башталгыч класстарынын кабинетинин паспорту.

Кыргыз тили кабинетинин паспорту

Инновациялык жактан жабдылган кабинеттер

Инновациялык жактан жабдуулар

Кытай Эл Республикасынын Элчилигинен жардам

Хареографиялык залдын ачылышы

Мектептин ашканасы, хореографиялык, спорт залы

Мектептеги кабинеттердин сүрөтү

Товардык материалдык баалуулуктар  боюнча буйрук

Товардык -материал баалуулуктарды эсепке

Техникалык кызматкерлердин жоболору

Чарба иштери боюнча отчеттор

Чарба иштери боюнча план, отчеттор

Товардык -материал баалуулуктарды эсепке

Инвентаризациялоо жөнүндө буйруктар

Инвентаризация 2018-2022

Инвентардык тизме

Ашкана, спорт зал, хореографиялык залы

На проведение лабораторных и инструментальных исследований.

Керектөөчү объекттерде үй ичиндеги тармактарды, лифт түйүндөрүн жана киргизүү түйүндөрүн кабыл алуу

 

 

 

 

Күчтүү жактары:

 • Мектепте окуучулардын толук кандуу билим алышына тиешелүү  шарттардын болушу.
 • Материалдык -техникалык базанын камсыздалышында ѳсүү динамикасынын болушу.
 • Коопсуздук эрежелеринин  сакталышын шарттаган иш аракеттердин жүрүшү.

Алсыз жактары:

 • Мектептеги окуучуларынын нормадан көптүгү. Мектептин проекттик күчү -600 орундук, бүгүнкү күндө 2632 окуучу билим алат.
 • Окуучулардын көптүгүнөн окуу китептеринин жетишсиздиги.

 

 1. Финансы ресурстарын башкаруу

 

4.1.Финансылык пландоо системасынын болушуФинансы ресурстарын башкаруу  эки бѳлүктѳн турат:

— Бюджеттик каражаттар менен иш алып баруу.

— Бюджеттик эмес каражаттар менен иш алып баруу.

Мектептин кѳйгѳйлѳрүн аныктап чыгууда бардык кѳйгѳйлѳр тизмектелип чыгат.  Ал кѳйгѳйлѳрдү чечүүнүн максаттары аныкталат. Ал максаттарды ишке ашыруу үчүн далилденген милдеттер келип чыгат. Бул милдеттерди чечүү финансылык ресурска барып такталат. Мына ошондой милдеттердин приоритети аныкталат. Ошол чечүү муктаждыгына жараша тизилет жана матрицалары иштелип чыгат. Окуу жылын аяктаганда, натыйжалар анализделип, чечилбей калган айрым маселелер кийинки жылдын планына киргизилет.

КР “ББ Мыйзамынын” №92 30.04.2003 жылдагы 43 -беренесинин негизинде мамлекеттик бюджеттен мектептеги кызматкерлердин айлык акысына, коммуналдык кызматтарга, утурумдук ремонт иштерине,  соц.фондго, жана башкага бөлүнөт. Пландоодо керектүү  чыгымдар жазылат.

Товардык материалдык баалуулуктар  боюнча буйрук

Товардык -материал баалуулуктарды эсепке

Техникалык кызматкерлердин жоболору

Чарба иштери боюнча отчеттор

Чарба иштери боюнча план, отчеттор

Товардык -материал баалуулуктарды эсепке

Инвентаризациялоо жөнүндө буйруктар

Инвентаризация 2018-2022

Инвентаризация тизме

Ашкана, спорт зал, хореографиялык залы

На проведение лабораторных и инструментальных исследований.

Приемки внутридомовых сетей, элеваторных узлов

4.2.Кошумча финансы ресурстарын тартуу, бөлүштүрүү жана отчеттуулук боюнча ачык-айкын механизмдердин болушуМектептин ишин камсыз кылуу өнүктүрүү жана матералдык-техникалык базасын чыңдоо үчүн камкорчулук кеңеши, финансылык жана башка матералдык каражаттарды издейт жана тартуу боюнча иш жүргүзөт.

АХЧ план

АЧИ иштери боюнча отчету

инветардык тизме

Иновациялык жактан жабдылуулар

кабинеттерди текш. боюнча буйрук

Окуу кабинеттер жөнүндө жобо

Отчет АХЧ

4.3.Финансы ресурстарын жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушуКошумча финансы жергиликтүү бийлик, райондук, шаардык кеңештин депутаттарынын жардамы менен ишке ашат. Кытай Эл Республикасынын элчилигинен финансылык ресурстарды ѳркүндѳтүү, жакшыртуу боюнча тѳмѳнкү механизмдер колдонулат:

ЧОГУЛУШ: долбоорлор үчүн иштелип чыккан тендер үчүн каражат алуу,

БААЛОО: билим берүү процессиндеги кызыкдар тараптын сурамжылоолору, КК отчеттору. Китепкананын отчету.

ТАЛДОО: Ата-энелер чогулуштары , пед кенешмелер.

ПЛАНДОО: окуучулар менен мугалимдердин катышуусунда чыгымдоо стратегиясын иштеп чыгуу тренингин ѳткѳрүү, пед кенеште кароо.

Ѳнүгүү план:

1) коомдук бирикмелердин катышуусунда каражаттарды тартуу.

2)Демѳѳрчүлүктү тартуу.

3) Ар кандай денгээлдеги долбоорлорго катышуу.

4) Кошумча билим берүү кызматтарын уюштуруу.

5.)Кѳзѳмѳлчүүлѳр кенеши тарабынан каражаттарды тартуу.

 

Жергиликтуу бийликтин бюджети.

Ленин райондук Билим беруу борборунун, Кытай Эл Ресспубликасынын Элчилигинин колдоосу.

Шаардык Кенештин каржылоосу.

 

 

Күчтүү жактары:

 • Шаардык билим берүү башкармалыгы жана райондук билим берүү борборунун каржылоосу.
 • Кытай Эл Республикасынын Элчилигинин колдоосу.

Алсыз жактары:

 • Кенже персоналдардын айлык акысынын аздыгы. Миграциянын күчөшү.
 • Окуучулардын санынын көптүгү.
 • Ата-энелердин мектеп көйгөйүн чечүүдө пассивдүү мамилеси.